Oy Sports Car Center Ab:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Oy Sports Car Center Ab noudattaa voimassa olevaa EU:n tietosuojalakia (GDPR) henkilötietojen käsittelyssä. Alla on yrityksen tietosuoja- ja rekisteriseloste, josta käy ilmi miten henkilötietoja ja siihen liittyviä muita tietoja käsitellään.

Oy Sports Car Center Ab  – Tietosuojaseloste

Päivitetty 30.12.2021

 

1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Oy Sports Car Center Ab

Y-tunnus: 0889463-5

Osoite: Aamuruskontie 12, 00750 Helsinki            

Puhelin: 0300 472 289

Verkko-osoite: www.scc.fi

Yhteyshenkilö henkilötietoasioissa: Miikka Råman, 040 828 3765, miikka.raman@scc.fi

 

2. Rekisterin nimi

Oy Sports Car Center Ab:n asiakasrekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Oy Sports Car Center Ab tai sen erillisellä sopimuksella valtuuttama yhteistyökumppani käyttää Oy Sports Car Center Ab:n asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen jatkuvaan hoitoon ja ylläpitoon;
 • Yrityksen palveluiden toteuttamiseen;
 • Asiakastilaisuuksien ja -tapahtumien varmentamiseen;
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen;
 • Markkinointiin;
 • Mielipide- ja markkinatutkimuksiin;
 • Segmentointiin ja profilointiin;
 • Liiketoiminnan analysointiin ja tilastointiin; sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Catamount-konserniin kuuluvissa muissa eurooppalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön, erityisesti:

 • Palvelun käyttöä koskevaan sopimussuhteeseen Oy Sports Car Center Ab:n ja asiakkaan välillä
 • Oy Sports Car Center Ab:n tai sen yhteistyökumppanin oikeutettuun etuun silloin kun henkilötietoja käsitellään markkinointitarkoituksissa

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero;
 • Yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot;
 • Palveluiden ja tuotteiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot;
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot;
 • Rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot;
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot;
 • Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten;
 • Rekisteröidyn yhteydenotot asiakaspalveluun ja muu rekisteröidyn kanssa käyty viestintä;
 • Ajoneuvoon liittyvät tiedot, kuten: auton merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero, muut tarvittavat ajoneuvon tunnistetiedot, ajetut kilometrit ja muut tarvittavat käyttötiedot, ajoneuvon tarjous- ja ostotapahtumat sekä huolto- ja muut toimenpiteet, auton vaihtosuunnitelma ja koeajoa koskevat tiedot.
 • Sekä mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai
 • muulla vastaavalla tavalla;
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla;
 • yhteistyökumppaneilta;
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä; sekä VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, Trafin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan tarvittaessa Oy Sports Car Center Ab:n valikoiduille yhteistyökumppaneille ajoneuvon takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen, suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin selvityksiin. Tietoja voidaan myös luovuttaa tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin muille Catamount-konserniin kulloinkin kuuluville yhtiöille sekä liiketoimintasiirron yhteydessä vastaanottavalle yritykselle.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi palvelun teknisen toteutuksen niin edellyttäessä, kuitenkin ainoastaan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeita käyttäen.

 

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaan seuraaviin kohtiin: 

 • Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • Saada pääsy tietoihin
 • Oikaista tietoja
 • Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Vastustaa tietojen käsittelyä
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot toimittamalla sitä koskeva kirjallinen pyyntö Oy Sports Car Center Ab:lle yhteyshenkilölle (kohta 1).  

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimistoon, tarkemmat tiedot valituksen tekemisestä löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Henkilörekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Henkilötiedot hävitetään automaattisesti 6 vuoden jälkeen, mikäli asiakassuhde ei ole ollut aktiivinen. Palvelun käytön lopettamisen jälkeen tietoja voidaan säilyttää ja käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin ja profilointiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt suoramarkkinointia tai profilointia.

 

9. Evästeet

Oy Sports Car Center Ab käyttää ja kerää sivustollaan evästeitä ja käyttää vastaavia tekniikoita. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Voit poistaa evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Mikäli haluat lisätietoa evästeistä, voitte olla yhteydessä tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön (yhteystiedot yllä).

© 2023 Sports Car Center. All rights reserved.